Store dele af Danmarks kystnatur vil forsvinde i havet
Ny rapport: Store dele af Danmarks kystnatur med truede planter og dyr vil forsvinde i havet

Havvandsstigninger udgør en markant og overhængende trussel mod den kystnære natur og biodiversitet i Danmark. De klimaskabte havstigninger vil reducere sjælden natur og bestande af sjældne fugle, padder og planter i kystområderne markant. Naturen i 76 ud af Danmarks 98 kommuner vil blive påvirket af stigende havvand, både de permanente oversvømmelser og øgede stormflodshændelser.

Sådan lyder det blandt andet i konklusionen på analysen af Havvandsstigningernes betydning for kystnaturen, som COWI og Syddansk Universitets forskere i klimaændringer og biodiversitet har udarbejdet med støtte fra 15. Juni Fonden, Naturstyrelsen og Aage V Jensens Fonde.

Forskerteamet har undersøgt, hvordan stigninger i havvandet vil påvirke kystnaturen over de næste 50 og 100 år. Resultatet peger på en markant forandring af det danske kystlandskab og et stort tab af natur og biodiversitet.

En stor del af de mange sjældne fugle, dyr og planter, som findes på strandengene langs de danske kyster, er alvorligt truet af udryddelse. I takt med at havvandet stiger som følge af klimaforandringer vil over halvdelen af de nuværende strandenge blive permanent oversvømmet. Strandengene og andre kystnære naturtyper er levesteder for sjældne fugle, padder, planter med mere som. risikerer at forsvinde fra Danmark i løbet af de kommende 50-100 år. Især de i forvejen sjældne fuglearter, padder og hvirvelløse dyr går en hård fremtid i møde, når der bliver mangel på ynglevandhuller og fødesøgningsområder.

Effekten af ekstremhændelser, som eksempelvis stormflod, vil påvirke en langt større del af kystnaturen end de områder, som bliver permanent oversvømmede af den gradvise havspejlsstigning. Blandt andet viser beregningerne, at cirka en tredjedel af den beskyttede natur, Natura 2000-områderne og de internationalt beskyttede habitatnaturtyper vil blive ramt af oversvømmelser med saltvand mindst hvert 10. år.

Ekstremhændelser vil især oversvømme særligt store arealer af værdifuld og beskyttet natur især i Limfjordsområdet, men også store og vigtige kystområder omkring Sjælland, Møn og Lolland-Falster i f.eks. Vordingborg og Guldborgsund kommuner.

Den nye viden kan hjælpe dem, der skal planlægge fremtidens klimaindsatser ved kysterne, så biodiversiteten også kan tænkes med, når der skal findes løsninger.

Fonden har støttet projektet, der er afsluttet i 2022, med 700.000 kr.