Artsportalen Arter.dk
Arter.dk

Med en bevilling på 6 mio. kr. i 2017 til Miljøstyrelsen medvirkede 15. Juni Fonden til at sætte gang i et af Danmarks mest ambitiøse naturprojekter, etableringen af en national naturdatabase. Sammen med Aage V Jensen Naturfond og Miljøministeriet tilvejebragte 15. Juni Fonden den fornødne kapital til over en 3-årig periode at opbygge, teste og lancere Danmarks første nationale artsportal, Arter.dk.

Artsportalens formål er at samle alle eksisterende data om arters forekomst og give alle danskere mulighed for at indrapportere viden om de arter, der findes i Danmark. Artsportalen skal dermed være danskernes digitale mødested og centrale indgang til viden om dansk biodiversitet, arters forekomst, udbredelse og biologi, uanset om man er nørd, specialist eller bare naturinteresseret i almindelighed. Det er hensigten at der gennem Arter.dk opbygges et fagligt miljø hvor frivillige hjælper hinanden med bestemmelse af dyr og planter, og hvor der kan opbygges særlige projektrum for biodiversitetsprojekter. En artsbog vil blive opbygget som et online biodiversitetsleksikon, hvor interesserede kan finde oplysninger om arters forekomst, biologi mv.

Artsportalen er blevet til i et tæt samarbejde mellem Miljøstyrelsen og Statens Naturhistoriske Museum, med væsentlige bidrag fra DanBIF og Naturhistorisk Museum Aarhus. 15. Juni Fonden ser derfor dette projekt som meget betydningsfuldt i bestræbelserne på at bringe viden om den danske biodiversitet ud til hele befolkningen samt at skabe et bredt, vidensbaseret grundlag for naturforvaltning. Der er gjort et stort arbejde med at tilvejebringe en fælles taksonomi for alle arter i Danmark, således at data om arter kan bruges på tværs af organisationer, myndigheder og forskere.

Med udgangen af 2020 er artsportalen, nu kaldet Arter.dk, blevet lanceret i en basisversion i en såkaldt silent release (uden offentlig lancering). En offentlig lancering af Arter.dk vil finde sted senere i 2021, når driftsorganisationen bag artsportalen er på plads, og der kan laves fysiske arrangementer. Et Artsråd bestående af repræsentanter fra alle landsdækkende naturhistoriske foreninger er blevet nedsat og skal fungere som rådgivende organ for projektets styregruppe og sekretariat.

Frem til 2023 vil Arter.dk blive videreudviklet på grundlag af midler fra Miljøministeriet, 15. Juni Fonden og Aage V Jensen Naturfond, med udvikling af en lang række faciliteter, herunder en app til indtastning af observationer, mens man er ude i naturen. Det er også tanken at udvikle en mulighed for billedgenkendelse, således at portalens brugere vil kunne indsende et billede og få et svar på, hvilken art billedet viser.