Natur og sundhed
Naturbaseret sundhed

Fonden gennemførte i august 2020 en særlig workshop om naturbaseret terapi.  15. Juni Fondens bestyrelse besluttede på baggrund heraf, at Fonden skulle arbejde videre med at kvalificere og strukturere de kommende års indsats frem til 2030. I 2021 skete det bl.a. ved nedsættelsen af et særligt Advisory Board og gennemførelsen af et omfattende analysearbejde. Medlemmerne af Advisory Boardet er blandt de fremmeste nationale eksperter på området og omfatter bl.a. professorer, centerchefer, direktører, psykologer mv.

Advisory Boardet udarbejdede en række anbefalinger til Fonden baseret på de ni medlemmers vurderinger og deres viden om naturbaserede sundhedsindsatser og sundhedsområdet generelt.

Analyserne bekræftede det store potentiale der kan være i at arbejde med naturbaserede sundhedsindsatser, men det understregede også den relativt lave grad af systematisk videnindsamling og den relative umodenhed, der er på feltet. Indsatser på området vil derfor kræve risikovillighed af Fonden, ligesom fortsat videnopbygning bør være en generel prioritet.

Advisory Boardet gav en række anbefalinger til, hvad der kunne være de næste skridt at tage for Fonden. Følgende konkrete indsatser blev foreslået:

  1. Kapacitetsopbygning i 15. Juni Fondens sekretariat gennem rekruttering af 2 medarbejdere samt konkretisering af Fondens ønskede rolle på området.
  2. Udarbejdelse af en mere detaljeret programplan for Fondens investering og indsatsbeskrivelser (inkl. præcisering af synergi mellem indsatser samt tydelighed om, hvordan Fonden kan skabe effekt på kort sigt).
  3. Kortlægning af væsentlige aktører inden for feltet med henblik på at identificere organisationer, som skal medvirke til at fastlægge en fælles retning og missioner på området for naturbaserede sundhedsindsatser.
  4. Igangsættelse af et whitepaper, der kan skabe: i) et fælles vidensgrundlag; ii) fundament for netværksgrupper; iii) udgangspunkt for identificering af fælles missioner; og iv) synlighed omkring naturbaseret sundhed (og Fondens rolle) gennem fx en eller flere konferencer.

Konklusionen på drøftelserne om forslagene blev, at Fonden fortsætter kapacitetsopbygningen i sekretariatet, at der udarbejdes en programplan, at der foretages en kortlægning af væsentlige aktører der kan bidrage til at fastlægge en fælles retning samt at arbejdet med et whitepaper igangsættes.