PROJEKTER TIL INSPIRATION - støttet af Fonden


Bøgeskovsprojektet

Center for Makroøkologi, Evolution og Klima (CMEC) på Københavns Universitet modtog i 2013 en bevilling på 5,3 mio. kr. til projektet ’Urørt skov eller naturnær skovdrift – hvad skal der til for at bevare biodiversiteten i de danske skove’. Projektet blev afsluttet i 2020 med publicering af bogen ’Forvaltning af biodiversitet i dyrket skov’

Projektet markerer Fondens satsning på at forbedre naturkvaliteten i eksisterende naturområder.

Læs mere

Internationale gæstesangere på Operaen 2019-2026

På kulturområdet bevilgede bestyrelsen i 2018 9,3 mio. kr. til ansættelse af internationale sangere ved Operaen på Det Kgl. Teater. Donationen blev i 2021 forlænget til 2023 og forhøjet med 1,6 mio. kr. Senest har bestyrelsen i 2023 givet yderligere 10,23 mio. kr. til formålet. Samlet er donationerne dermed oppe på 21,1 mio. kr.

Donationerne skal bidrage til, at der kan ske en væsentlig udvikling i såvel opera som kunstart som Operaens anseelse og internationale renommé.

Læs mere

Priser til dimitterende kunstnere og designere

Siden 2014 har Fonden afholdt en årlig prisuddeling for unge kunstnere og designere, der har taget afgang fra kunstakademier og designskoler i Danmark. Hvert af de udvalgte projekter får en pris, der nu er 50.000 kr.
Med priserne ønsker fonden at give hædersprismodtagerne et anerkendende skulderklap, samt en økonomisk håndsrækning i håb om, at dette kan være med til at åbne døre for de unge kunstnere på deres…

Læs mere

Kystnatur med planter og dyr vil forsvinde i havet

I 2022 udkom en ny rapport: Store dele af Danmarks kystnatur med truede planter og dyr vil forsvinde i havet

Havvandsstigninger udgør en markant og overhængende trussel mod den kystnære natur og biodiversitet i Danmark. De klimaskabte havstigninger vil reducere sjælden natur og bestande af sjældne fugle, padder og planter i kystområderne markant.

Læs mere

Natur og sociale indsatser

Fonden har bidraget til Københavns Universitets projekt ”Inddragelse af naturen i arbejdet med børn og unge i udsatte positioner – med naturaktiviteter som en integreret del af indsatsen.” Fonden gav 610.000 kr. til fase 1 af projektet, der i 2018 blev afsluttet med en rapport og et seminar. Rapporten indeholder en kortlægning af indsatser, hvor naturen anvendes i forbindelse med pædagogisk arbejde med…

Læs mere

Willumsen og Kirchner

Willumsens Museum i Frederikssund modtog 1,95 mio. kr. til projektet, der blev afsluttet i 2021.  Den internationale vinkling var medvirkende til at fremhæve nye aspekter i Willumsens værk. Projektet har haft stor betydning for kendskabet til Kirchner i Danmark samt skabt en fornyet interesse for Willumsens værk og Museet. Begge dele har været væsentlige for Fondens donation.


Fra viden til virkning — bedre naturpleje i landbruget

Projektet ‘Fra viden til virkning’, der med SEGES som projektleder blev støttet af Fonden med 750.000 kr. Projektet skulle udvikle og afprøve en model for en mere struktureret og målrettet rådgivning til de dyreholdere og lodsejere, som plejer de mest værdifulde naturarealer i Danmark. I projektet har otte lodsejere og dyreholdere, der forvalter værdifuld natur, gennem rådgivningsbesøg fået mere viden…

Læs mere

Bidt af dyr

Programserien “Bidt, Brændt og Stukket” er en tv-serie til DR Ultra, hvor Sebastian Klein lader sig bide, brænde og stikke i naturformidlingens navn. Fonden støttede programserien med 500.000 kr. I hvert af de 10 programmer er der en naturformidler involveret, så børn gennem spændende formidling kan blive klogere på en række dyr fra den danske natur.
Der er produceret 10 programmer å 15 minutter…

Læs mere

Grønlandsk kulturarv digitaliseret

Med en donation fra 15. Juni Fonden er det i 2019 lykkedes at få færdigdigitaliseret en væsentlig del af Grønlands historie, så den kan anvendes, formidles og bevares på et meget højere niveau. Interesserede i Grønlands historie, behøver heller ikke længere rejse til Nuuk for at se materialet. Det kan tilgås digitalt fra hvor man nu opholder sig. Projektet er en væsentlig milepæl i formidlingen af Grønlands historie og det dansk-grønlandske forhold. Fonden er meget tilfreds med, at vi har bidraget til denne store lettelse af arkivadgangen.


CPH Opera Festival

Fonden har i flere runder støttet CPH Opera Festival. I 2019 blev der ydet 500.000 kr. i støtte. For 2021-2024 ydes i alt 4,2 mio. kr.

Festivalen tager operaen ud af de traditionelle rammer og bidrager til at såvel novicer som erfarne operagængere kan opleve opera i det fri, på nye lokaliteter og på en mere inkluderende måde, end den traditionelle opera tilbyder.

Festivalen har haft stigende succes med at mobilisere deltagere og få nye brugere, og det er et vigtigt perspektiv for Fonden.

Læs mere

Biologisk mangfoldighed i naturskov

Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning (IGN) under Københavns Universitet gennemførte i 2015 og 2016 en stor undersøgelse omkring biologisk mangfoldighed i naturskov, støttet af 15. Juni Fonden med 1,5 mio. kr.

Undersøgelsen gentager tilsvarende studier i de samme undersøgelsesområder fra WWFs Pandapris-projekt i 1992-1994.

Herved skabes et grundlag for at vurdere udviklingen i de undersøgte skovbevoksninger over de 20 år siden de første studier.

Læs mere

Artsportalen Arter.dk

Med en bevilling på 6 mio. kr. i 2017 til Miljøstyrelsen medvirkede 15. Juni Fonden til at sætte gang i et af Danmarks mest ambitiøse naturprojekter, etableringen af en national naturdatabase.

Artsportalen er i 2020 lanceret i en første basisversion. De kommende år vil den blive yderligere udbygget.

Portalen er med til at øge viden om naturen og forhåbentlig også dermed om naturens betydning.

Læs mere

Fondens eget projekt: Naturbaseret sundhed og terapi

Der er evidens for, at natur og grønne områder har en positiv indvirkning på sundheden ved at opfordre til fysisk aktivitet, socialt fællesskab og ved at give mulighed for mental restitution. På baggrund af intern kapacitetsopbygning og drøftelse med eksterne parter, har Fonden besluttet at arbejde videre med emnet i årene frem til 2030.

Læs mere

Najorti – et grønlandsk børnebisidderkorps

Fonden har støttet Foreningens Grønlandske Børn, der modtog 250.000 kr. til et projekt om et børnebisidderkorps. Projektet går ud på at udbrede og forankre Najorti-ordningen som har betydet, at 21 børn i 2017/2018 har fået hjælp fra børnebisiddere, således at børnene er blevet hørt og er blevet inddraget i egen socialsag.
Najorti-ordningen ledes og styres af et projektsekretariat med fire ansatte…

Læs mere

Natur på recept

Fonden har støttet et af Københavns Universitets markante projekter, der omhandler naturterapi for mennesker med spiseforstyrrelse. Der blev givet 509.286 kr. til et 10-ugers forløb i naturterapihaven Nacadia i Arboretet i Hørsholm.
Projektet bestod af udarbejdelse, afholdelse og evaluering af et ti ugers naturterapiforløb for mennesker med spiseforstyrrelsen tvangsoverspisning. Derudover var der en kontrolgruppe i form…

Læs mere