GOVERNANCE

15. Juni Fonden

Governance

15. Juni Fonden er stiftet i 1991. Fra den 1. juli 2020 er Fonden en erhvervsdrivende fond. Fonden har ifølge sin fundats § 5 følgende formål:

”Fondens formål er at virke til gavn for det danske samfund ved, alt efter fondsbestyrelsens nærmere bestemmelse,

a) at støtte kunst og kulturelle formål

b) at støtte forskning og uddannelse

c) at støtte humanitære og sociale formål

d) at medvirke til at sikre de danske landskabelige værdier og den danske flora og fauna

e) at medvirke til at der i Danmark opretholdes en rimelig balance mellem på den ene side jagtinteresser og på den anden side hensynet til dyrene i naturen, med tilbørlig hensyntagen til begge interesser.

Fondsbestyrelsen afgør i hvilket omfang og på hvilken måde de enkelte af de ovennævnte formål til enhver tid skal nyde fremme.”

På Fondens hjemmeside “Støtteområder” kan man se mere detaljeret, hvad bestyrelsen aktuelt prioriterer.

Tilsynsmyndighed

Erhvervsstyrelsen er tilsynsmyndighed for 15. Juni Fonden.

Bestyrelse og bestyrelsesudvalg

Sammensætningen af bestyrelsen er fastlagt i Fondens fundats § 6.

15. Juni Fonden ledes aktuelt af en bestyrelse på 4 personer.

Medlemmer af bestyrelsen vælges for tre år ad gangen.

Bestyrelsen har nedsat fire udvalg: Investeringsudvalget, Kulturudvalget, Udvalget vedrørende naturbaseret mental sundhed og Naturudvalget. Udvalgene forbereder sager til drøftelse i bestyrelsen og følger aktiviteter og projekter på deres respektive områder.

Bestyrelsens medlemmer honoreres på niveau med tilsvarende bestyrelser i Danmark.

Bestyrelsens medlemmer afgår som udgangspunkt når de fylder 70 år.

Principper og praksis

15. Juni Fonden lægger vægt på at etablere længerevarende samarbejdsrelationer frem for enkeltstående engagementer.

15. Juni Fonden støtter organisationer og personer, der kan dokumentere relevant kompetence, såvel som evne og vilje til at realisere grundlaget for donationen. Herudover lægger Fonden vægt på, at modtagere kan dokumentere rådighed over de nødvendige ressourcer og ledelseskompetencer. Dette gælder i særlig grad, hvor der er tale om store og/eller længerevarende donationer. Dette betyder, at Fonden prioriterer organisationer frem for enkeltpersoner.

15. Juni Fonden lægger vægt på evaluering og opfølgning af projekter, da det skaber grundlag for ny viden og nye projekter. For helt store forskningsprojekter ønsker Fonden tillige at evaluere midtvejs med en midtvejsrapport og/eller ved et møde med projektdeltagerne, hvor der reflekteres over projektets forløb og planlagte afslutningsforløb.

15. Juni Fonden lægger videre vægt på, at resultater af opfølgning og evaluering gøres tilgængelige for relevante aktører. Opfølgning og evaluering kan udføres af aktørerne selv, af personer eller organisationer med relevante kompetencer eller af 15. Juni Fonden selv. En person fra bestyrelsen eller sekretariatet kan være tilknyttet store projekter.

Prioriteringer mellem områderne

Fonden anvender hovedparten af sine midler til natur og jagt, dernæst til kultur og kunst samt sociale og humanitære formål.

Forskning og uddannelse støttes i rammen af de øvrige områder.

Rådgivere 

15. Juni Fonden kan udvælge kvalificerede personer eller et ansøgnings- og indstillingsudvalg til støtte for bestyrelsens beslutningstagen for særlige indsatsområder.

Når bestyrelsen benytter eksperter er det for at:

  • opnå ekstra vurdering af de enkelte projekter, få input til skarpe spørgsmål, der stilles til ansøger, samt faglig vurdering af projekternes reelle omkostninger
  • forbedre evalueringen af projekter, som Fonden har støttet
  • tilføre viden og ikke mindst ideer til nye indsatsområder og bestyrelsens arbejde
  • designe nye projekter for at berige efterspørgslen og behovet i samfundet
  • udvide kendskabet og netværket til aktører på Fondens indsatsområder og dermed vurdering af potentielle kommende bestyrelsesmedlemmer.

15. Juni Fonden har aktuelt ekstern rådgivning i naturudvalget og  kulturudvalget. Desuden har Fonden eksterne rådgivere i kunst-, design- og naturprisudvalgene til at indstille kandidater til bestyrelsen i forbindelse med uddeling af hæderslegater og priser.

God fondsledelse

15. Juni Fonden følger anbefalingerne for god fondsledelse for erhvervsdrivende fonde. Bestyrelsens årlige redegørelse herom findes fra og med regnskabsåret 2020 under dokumenter her på siden.