Fra viden til virkning — bedre naturpleje i landbruget
Lokal forvaltning af værdifuld natur

Projektet ‘Fra viden til virkning’, der med SEGES som projektleder blev støttet af Fonden med 750.000 kr. Projektet skulle udvikle og afprøve en model for en mere struktureret og målrettet rådgivning til de dyreholdere og lodsejere, som plejer de mest værdifulde naturarealer i Danmark.

I projektet har otte lodsejere og dyreholdere, der forvalter værdifuld natur, gennem rådgivningsbesøg fået mere viden om de særlige dyre- og plantearter, der er på deres arealer. På baggrund af besøgene blev der for hvert område udarbejdet en fokusplan, der beskriver, hvilke særlige dyre- og plantearter, der er på arealet og hvilke hensyn der bør tages for at sikre disse arters forvaltningsbehov. Planerne beskriver også, hvordan der kan sikres synergi mellem plejebehov, praktiske løsninger, samt tilskudsregler for dyreholdere.

Der er i projektet sat fokus på viden om naturværdierne, da viden er en grundlæggende forudsætning for at sikre en virkningsfuld indsats. Fonden fokuserer på målrettet og vidensbaseret naturforvaltning, og dette projekt ligger derfor i lige linje med Fondens strategi.

De deltagende naturplejere havde alle stor interesse i og lyst til at udvikle naturplejen til en professionel driftsgren på linje med den øvrige landbrugsproduktion. Fonden ser meget gerne, at naturforvaltning kan udvikles til en bæredygtig driftsgren, således at flere landmænd vil begynde en aktiv naturforvaltning som et led i deres arealdrift.