Naturbaseret mental sundhed
Naturbaseret mental sundhed

Fonden støtter projekter og indsatser, der:

  • Gennem naturbaserede indsatser bidrager til at skabe større mental sundhed for borgere med psykiske sygdomme som fx depression eller med mentale lidelser som fx stress.
  • Bidrager til at skabe større viden om sammenhæng mellem naturbaserede indsatser og mental sundhed.

Fonden prioriterer projekter og indsatser, der:

  • Afprøver og udforsker måder, hvorpå man kan arbejde med naturbaseret mental sundhed.
  • Bygger på faglig viden om både mental sundhed og om natur/naturformidling/design af grønne rum.
  • Arbejder med velafgrænsede målgrupper, fx i afgrænset forhold til livssituation eller psykiske udfordringer.
  • Arbejder med konkret forventet effekt, fx reduktion af bestemte symptomer, evne til at ændre adfærd, fastholdelse i uddannelse/på arbejdsmarked eller lignende.
  • Kan forklare, hvorfor man tror, effekten opstår.
  • Indsamler viden om indsatsens effekt, fx i form af undersøgelser før og efter indsatsen, eller progressionsmålinger. Eventuelle supplerende effektundersøgelser, som foretages længere tid efter indsatsens afslutning, fx et halvt år efter, støttes gerne.
  • Efter indsatsens afslutning reflekterer over indsatsens effekt og søger at forklare, hvorfor indsatsen virkede, som den gjorde.
  • Offentligt formidler erfaringer og resultater som en del af det samlede projekt. Det kan fx være gennem seminarer eller kommunikationsindsatser, eller gennem udgivelse af artikler i faglige tidsskrifter. I forbindelse med en formidlingsplan lægger fonden vægt på overvejelserne ift. modtagere og kommunikationskanaler.

Fonden bidrager gerne med vejledning i forhold til at tilrettelægge og gennemføre effektundersøgelser.

 

Eksempler på støttede projekter:

 

Natur og recovery i psykiatrien

Formålet med dette projekt er at undersøge sammenhængen mellem naturoplevelser og recovery for psykiatriske patienter. Recovery er ikke ensbetydende med, at patienten bliver symptomfri, men snarere at patienten kommer videre i livet og genfinder ny mening. En del af projektet består i at skabe gode uderum tæt med trygge naturoplevelser. Interventionsstudiet udføres på Psykiatrisk Center Ballerup, men er forankret på Institut for Psykologi, Syddansk Universitet.

 

Naturaktiviteter for mennesker, der oplever kriser og psykisk sygdom

Recovery Lab laver frivillige aktiviteter sammen med mennesker, der oplever kriser og psykisk sygdom. Gennem dette lille projekt afprøves forskellige udendørs aktiviteter, hvor man kan opleve nogle af naturens helt særlige fænomener som stjerneskud, fugle på træk, store dyr i Dyrehaven, små dyr i græsset, stillevandring, bål og sheltertur. Pilotprojektet rummer mulighed for både ro og udfordring i naturen. Målet er finde de friluftsaktiviteter, der skaber mest glæde og udvikling, og at integrere udeliv i Recovery Labs forløb fremover.

 

Naturbaserede aktiviteter til personer med erhvervet hjerneskade

Naturen, dagslyset og frisk luft er en vigtig ressource i forhold til menneskers sundhed og velbefindende. Forskningen tyder på, at naturen kan stimulere hjernen og det neurale netværk. Forskningen på området er imidlertid beskeden i forhold til naturbaseret rehabilitering (NBR). Projektets formål er at udvikle, evaluere og formidle udeaktiviteter samt skabe rammer og oplevelser, så personer med en erhvervet hjerneskade skaber sig en tilværelse, hvor udelivet er en integreret del af hverdagen. Projektet udføres af Regionshospitalet Hammel Neurocenter.

 

Naturen som ramme for fremtidige sundhedsindsatser

Naturen som ramme for sundhedsindsatser efterspørges i stigende grad af praksis, og beror på et veldokumenteret forskningsgrundlag. Det kræver samarbejde på tværs af praksis, ledelse, forskning, uddannelse og politisk niveau at omsætte den forskningsbaserede viden til konkrete indsatser. Gennem dette projekt blev der produceret en Grønbog, som har til formål at kickstarte og rammesætte en faglig og politisk debat. Ambitionen med Grønbogen er, at den skal udgøre et nationalt grundlag og fælles referencepunkt for det videre arbejde med at implementere naturen som ramme for sundhedsindsatser. En første konkret indsats vil blive gjort i forhold til at engagere en række sundhedsfaglige uddannelser i arbejdet.