Biologisk mangfoldighed i naturskov
Mere biodiversitet i naturskov

Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning (IGN) under Københavns Universitet gennemførte i 2015 og 2016 en stor undersøgelse omkring biologisk mangfoldighed i naturskov, støttet af 15. Juni Fonden med 1,5 mio. kr. Undersøgelsen gentager tilsvarende studier i de samme undersøgelsesområder fra WWFs Pandapris-projekt i 1992-1994. Herved skabes et grundlag for at vurdere udviklingen i de undersøgte skovbevoksninger over de 20 år siden de første studier.
Undersøgelsens resultater bekræftede vigtigheden af at skabe og bevare skovbevoksninger uden forstlig drift, da den biologiske diversitet her er langt større end i bevoksninger med skovdrift. Da undersøgelsen samtidig omfattede grupper af organismer, der hidtil ikke har været særlig godt undersøgt, blev meget ny og spændende viden tilvejebragt, hvilket er i tråd med Fondens ønske om at støtte indsamling af ny viden om dansk natur. Mere end 20 forskere deltog i projektet og sikrede dermed en stor bredde i hvilke organismegrupper, der blev inddraget i undersøgelsen.
Mange af undersøgelsens resultater blev i november 2017 publiceret som et særnummer af tidsskriftet Flora & Fauna (123. årgang, hæfte 2-4). Særnummeret, der har titlen Biologisk mangfoldighed i naturskov, indeholder ni artikler, der spænder vidt over emner fra skovbundens helt uanselige pansermider, der som knapt millimeterstore organismer lever skjult i blade, rådnende træ og i jorden, over snegle, biller, stankelben, vedboende svampe og fugle til en oversigt over undersøgelsesområdernes historie og karakteristik.
Et interessant aspekt af undersøgelsen er, at den gentager tilsvarende studier i de samme undersøgelsesområder fra WWFs Pandapris-projekt i 1992-1994. Herved skabes et grundlag for at vurdere udviklingen i de undersøgte skovbevoksninger over de 20 år siden de første studier. Som en særlig gevinst af projektet bliver de indsamlede data og de anvendte undersøgelsesområder benyttet af studerende på IGN i projekter og afgangsopgaver. Fonden er glad for, at projektets resultater på denne måde kan foldes gradvist ud over de kommende år.