Naturpriserne 2023 uddelt

21. juni 2023

Årets naturpriser på 300.000 kr. uddelt ved arrangement i Arboretet i Hørsholm

Fondens to naturpriser, Naturprisen og Ildsjælprisen, er blevet uddelt for to helt særlige indsatser for dansk natur og biodiversitet.

Fondens Naturpris 2023 på 200.000 kr. gives til Karsten Hansen, Vestergaard, Thy, for hans indsats for at lægge sin ejendom på 41 ha om til natur for at sikre en levedygtig bestand af den meget sjældne sommerfugl ensian-blåfugl.

Fondens Ildsjælpris 2023 på 100.000 kr. gives til Frank Hansen, Rønnede, for hans 20-årige samarbejde med Naturstyrelsen og andre lodsejere omkring forvaltning af invasive planter og tilgroede naturområder.

Naturprisen 2023

Landmanden og den sjældne sommerfugl (ell.  Fra frilandsgrise til sjældne sommerfugle).

Da Karsten Hansen for 20 år siden fandt ud af, at den meget sjældne sommerfugle ensian-blåfugl havde en af sine meget få forekomster på hans ejendom Vestergaard i Thy, tog han og hustruen Elly Kirk en rask beslutning: De lagde hele ejendommen på 41 ha om fra produktion til natur for at sikre levesteder for den truede forekomst af ensian-blåfugl.

Ud røg frilandsgrisene og landbruget, og ind kom naturplejen og ensian-blåfuglene, og mange andre sjældne dyr og planter.

Karsten Hansens ejendom Vestergaard var i 1800-tallet en del af de udstrakte klitheder i Thy. Klitheden rummer en særlig og meget bevaringsværdig natur, der i dag er kernen i Nationalpark Thy. Den meget sjældne sommerfugl, ensian-blåfugl, er en af klithedens ikoniske arter. Her lever den i tæt samspil med den smukke plante klokke-ensian, der i sig selv er sjælden og bevaringsværdig.

Karsten Hansen retablerede de oprindelige småsøer og fugtige lavninger på en stor del af ejendommen, og han fik sat heste og kreaturer ud for at græsse på hele ejendommen med det formål at skabe de bedste betingelser for ensian-blåfugl samt for orkidéer og andre sjældne planter.

Flere fuglearter er indvandret efter Karsten Hansens indsats, herunder tranen, der er karakterart for Nationalpark Thy. Det er også meget passende, at tranen indgår i logoet for Nationalpark Thy

Gennem udstrakt samarbejde med Nationalpark Thy, Thisted Kommune og Naturstyrelsen sikrer Karsten Hansen, at hans uegennyttige tiltag har den størst mulige effekt på natur og biodiversitet. Han har som den første private lodsejer nogen sinde fået gennemført, at Miljøministeren har udvidet Nationalpark Thy, så nationalparken nu også omfatter Vestergaard, Karsten Hansens ejendom.

Karsten Hansen er et mønstereksempel på en privat lodsejer, der gennem et udstrakt samarbejde ønsker at lave natur fremfor produktion.

 

Ildsjælprisen 2023

Med 1800 får til kamp mod invasive planter

Frank Hansen fra Rønnede har igennem mere end 20 år gået til kamp mod invasive planter. Hans våben er 1800 får, som Frank med faglig indsigt, omhu og en meget stor indsats sætter ind i    bekæmpelsen af invasive plantearter, rydning af opvækst samt pleje af fortidsminder.

Invasive planter og tilgroning udgør en meget stor trussel mod den danske natur og biodiversitet. Det kræver en stor og vedvarende indsats at bekæmpe invasive planter, og det er omkostningskrævende.

Mange fagfolk mener, at får og naturområder er en dårlig kombination, da får spiser alt hvad de kommer i nærheden af. Også de sjældne planter, de er sat til at gnave fri af kvælende opvækst. Frank Hansen har med stor effekt demonstreret, at det ikke er sandt. Gennem foldskifte, brug af de rigtige får, fårehunde og en væsentlig egen viden og opmærksomhed har han demonstreret effekten af får i naturforvaltningen.

Frank har vist, at man ved faglig indsigt, omhu og en stor indsats kan etablere en omkostningseffektiv naturforvaltning, hvor en mekanisk og dyr indsats ellers ville være det eneste alternativ.

Frank Hansen er aktiv i Naturstyrelsens interne arbejdsnetværk, hvor han deler ud af sine erfaringer. Han deltager i erfa-grupper med kommuner, og han indgår som praktisk underviser i undervisningsforløb på tekniske uddannelser, hvor han stiller sig selv og sine får til rådighed.

Frank Hansen kommunikerer gerne og ofte med de mange besøgende på Naturstyrelsens arealer. Han har tillige en stor opmærksomhed mod dyrevelfærd, og han er dermed på alle måder en god ambassadør for Naturstyrelsen