Naturparti fra Præstø Fed - modtager af Fondens Naturpris 2022

Naturpriserne 2022 uddelt

14. juni 2022

Årets naturpriser på 300.000 kr er uddelt ved arrangement i Arboretet i Hørsholm

  1. Juni Fondens to naturpriser, Naturprisen og Ildsjælprisen, er blevet uddelt for to helt særlige indsatser for dansk natur og biodiversitet.

Fondens Naturpris 2022 på 200.000 kr gives til godsejer Ivan Reedtz-Thott, Faxe, for en ambitiøs, målrettet og meget omfattende indsats for at genskabe en stor og dynamisk natur på Præstø Fed og nærliggende lokaliteter.

Fondens Ildsjælpris 2022 på 100.000 kr. gives til fiskemester Søren Larsen, Skjern, for hans langvarige og vedholdende indsats for at bevare den danske vildlaks.

 

Naturprisen

Ivan Reedtz-Thott har for egne midler påbegyndt et ambitiøst naturforvaltningsprojekt med det formål at genskabe udstrakte dynamiske naturforhold på Præstø Fed.

Ivan Reedtz-Thott har igangsat en af de største private helårsgræsningsaktiviteter, der tilgodeser en lang række lysåbne naturtyper, der mange steder i landet er i tilbagegang på grund af tilgroning og (tidligere) opdyrkning. Trods en væsentlig tilbagegang af insekter fra området efter tidligere opdyrkninger og tilplantninger, vil den igangsatte naturforvaltning tillige tilgodese en række fåtallige og sjældne plantearter og insekter, samt et stort antal krybdyr og padder.

En del af hans ejendom er indrettet som en højprofileret campingplads med feriehuse og andre faciliteter, og Ivan Reedtz-Thott vil aktivt formidle naturprojekterne og naturværdierne for de mange gæster i området.

Hele området er Natura 2000-beskyttet og en væsentlig del tillige beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens §3. De naturforbedrende tiltag understøtter dermed såvel internationale som nationale bestræbelser på at forbedre naturen, og tiltagene vil være beskyttet af lovgivningen fremover.

 

Ildsjælprisen

Modtageren af 15. Juni Fondens Ildsjælpris 2022, fiskemester Søren Larsen, har over en periode på 40 år arbejdet målrettet for at redde den oprindelige danske atlanterhavslaks. Fra at være betragtet som uddød i Danmark findes den oprindelige danske atlanterhavslaks nu i otte vandløb i Danmark, med Skjern Å som den vigtigste lokalitet.

I 1980-1981 tog Søren Larsen initiativ til undersøgelsen ”Vildfiskene i Skjern Å Systemet”. Det var her man fandt lakseyngel i Karstoft Å (tilløb til Skjern å), hvor man ellers havde erklæret laksen for uddød i Danmark.

Fra 1982 initiativtager til projektet Red Skjern Å Laksen, med indfangning af moderfisk af laks i Karstoft Å. Et omfattende pionerarbejde, der i vid udstrækning var baseret på frivilligt arbejde, som Søren Larsen motiverede og inspirerede til.

Søren Larsen har bidraget til at etablere et miljø af ressourcepersoner, forskere, frivillige og myndigheder i et fælles samarbejde omkring laksebeskyttelsen.  Hans vedholdne arbejde med at bevare laksen har dermed haft en stor indflydelse på hele vores forståelse af vandløbsmiljø og vandløbsbeskyttelse.