Her ses Kongeåens udrettede løb, og de naturlige slyngninger anes stadig i landskabet

4,5 millioner til biodiversitet ved Kongeåen

29. marts 2023

Et historisk stort naturprojekt ved Kongeåen bliver nu til virkelighed. Budgettet er på 100 mio. kr., og finansiering ser ud til at falde på takket være 58 mio. kr. fra EU’s LIFE Fond. Støtten er altafgørende for at kunne forvandle 644 hektar marker og lavbundsjord til et storslået naturområde, der samtidig kan imødegå klimaforandringerne. Naturprojektet er blevet til i et stærkt samarbejde mellem, landbruget, private fonde, Nationalpark Vadehavet, offentlige myndigheder og Esbjerg Kommune.

Mere og bedre natur og klimasikring går hånd i hånd

Med et samlet budget på 100 mio. kr. og et areal på 644 hektar skal Kongeå-projektet løse det stigende problem med oversvømmelser i området langs åen fra Jedsted Mølle ved Gredstedbro og ud mod Vadehavet. Samtidig skabes et imponerende naturområde. Her går klimatilpasning, natur, biodiversitet, renere vand og naturoplevelser hånd i hånd.

Realiseringen sker i tæt samarbejde med Den Danske Naturfond, 15. juni Fonden, Miljøstyrelsen, Sydvestjysk Landboforening og Nationalpark Vadehavet.

”Projektet binder mange tråde sammen, og på elegant vis løses et stort problem på en måde, som skaber en masse merværdi. Alle parter kan med rette være stolte over, at vi nu er nået så langt i processen, og der skal lyde en stor ros til de mange interessenter og partnere”, lyder det fra Esbjergs borgmester Jesper Frost Rasmussen.

Formand for Den Danske Naturfond, Bengt Holst, glæder sig til at sikre naturen så meget mere plads med så mange flere gode levesteder.

”Alle vinder ved at genslynge Kongeåen. Dyr og planter får nye levesteder, vandet i Kongeåen bliver renere, og alle får adgang til nye store naturoplevelser. Landmænd der har oversvømmede marker, får mulighed for at sælge eller bytte deres jord,” siger Bengt Holst.

Landbrugsjord bliver til natur

”Vadehavsområdet er et af de rigeste og største naturområder i Danmark. Men marsklandskabet er mange steder præget af en landbrugsdrift, der gennem en lang årrække har forringet naturværdierne i området. Det er derfor en stor glæde for 15. Juni Fonden, at vi kan bidrage til dette meget ambitiøse naturgenopretningsprojekt omkring Kongeåen. Vi er glade for, at LIFE-programmet har erkendt den betydning, marsklandskabet omkring Kongeåen har for hele Vadehavsområdet,” siger Per Voetmann, direktør i 15. Juni Fonden.

Formelt underskrives aftalen om EU-støtten på de 58 mio. kr. inden juli, hvilket bliver startskuddet til en jordfordeling, hvor den lavtliggende landbrugsjord langs Kongeå-strækningen opkøbes. Derefter går arbejdet i gang med at genslynge Kongeåen, hvilket også har til formål at øge bestanden af den truede fisk snæbel i området. Det vil bl.a. omfatte indfangning og udsætning af flere snæbelyngel.

Truede arter får nye muligheder

Det nye naturområde ved Kongeåen skal sikre gode levesteder for en række arter i vandet og på land, som er truet eller i tilbagegang.

Uden at forstyrre flora og fauna i det kommende naturområde planlægges der også at skabe rekreative muligheder i udkanten af projektområdet, så besøgende kan nyde den natur, der træder frem i forbindelse med projektet. Den rekreative del er dog ikke en del af ansøgningen til EU’s LIFE Fond, men støttes derimod af Den A. P. Møllerske Støttefond. Åbning for borgere til denne del af Kongeåen er samtidig færdiggørelsen af et samlet stiforløb tværs over Jylland fra Kongeåens udspring i Kolding til dens udløb i marsken, som Den A.P. Møllerske Støttefond også har støttet. Formidling, broer og andet naturrumsinventar ifm. LIFE-programmet vil blive udført i overensstemmelse med det øvrige forløb.