Natugle

Fonden støtter 33 nye projekter

8. december 2020

Fonden støtter 33 nye projekter

Ved årets sidste uddelingsrunde i 2020 havde 15. Juni Fonden modtaget 162 ansøgninger om samlet 59,2 mio. kr.

33 projekter slap gennem nåleøjet og modtager støtte. Hovedparten af midlerne går til natur og jagt, der er Fondens hovedområde.

Du kan herunder læse om enkelte af de støttede projekter.

 

3-årig donation til CPH Opera Festival

Fonden har gennem en årrække støttet CPH Opera Festival. På den baggrund har Fonden nu besluttet at give festivalen en mere langsigtet støtte i de kommende 3 år.

Siden festivalen startede, har kvalitetsudviklingen været betydelig. Efter flere end 10 års festivaler har organisationen bevist at den formår at gennemføre selv ambitiøse målsætninger på et kunstnerisk højt niveau. Mange af de formater, der udvikles i regi af COF, danner grundlag for og giver inspiration til mange aktører på opera-feltet. Festivalen formår at række ud og skabe fornyet interesse for operagenren og skabe nye initiativer, som Fondens strategi vægter. Fonden vil gerne, bl.a. på grund af den aktuelle Covid-19 situation bidrage til, at den gode udvikling fastholdes. Fonden støtter bl.a. derfor i en flerårig periode med i alt 3,0 mio. kr. ligeligt fordelt over årene 2021-2023.

 

Skoven i Skolen

Nationalpark Skjoldungernes Land skal fremadrettet koordinere Skoven i Skolen i samarbejde med en række natur- og friluftsorganisationer. Målet er at få flere børn ud i naturen og stimulere deres naturinteresse. Skoven i Skolen bygger på et 20 år gammelt koncept, der i dag er velkendt men som fremstår med behov for en relancering på en ny platform og i nye rammer.  Projektet vil styrke og forbedre grundlaget for udeundervisning i naturen for skolebørn, og det vil styrke børns interesse for natur og anvise veje til at arbejde med vild natur, biodiversitet og klima. Det er endvidere hensigten at etablere en ny platform for hjemmesiden ’Skoven i Skolen og Udeskole.dk’ under overskriften ’Flere naturbørn – mere natur’.

Fonden har doneret 1.500.000 kr. til projektet.

 

Græsning og biodiversitet

Projektet skal i et samarbejde mellem KU og AU belyse forskellige græsningsregimers effekt på naturområders økosystemer og biodiversitet. Formålet er at tilvejebringe et bedre grundlag for at iværksætte nye typer af græsningsforvaltning i naturområder, med fokus på mere ekstensive driftsformer. Mange naturområder har en meget lang græsningshistorie, men kendskabet til ekstensive græsningsformer over større områder, samgræsning med flere arter af dyr samt helårsgræsning uden tilskudsfodring er stadig meget begrænset. Dette projekt skal især fokusere på, hvordan biodiversiteten udvikler sig i tid og rum under forskellige græsningsformer. Projektet vil se nærmere på effekten på forskellige organismegrupper, på vegetationsstruktur og på jordbundsforhold.

Fonden har doneret 1.455.000 kr. for en 3-årig periode.

 

Vildgræsning på Skovsgaard Gods

På Skovsgaard Gods, som ejes af Danmarks Naturfond, omlægges 240 ha landbrugsjord, skov og natur til helårsgræsning med heste, kvæg, grise og vildt uden tilskudsfoder. Det er dermed formålet at skabe et nyt og sammenhængende naturområde med en rig biodiversitet, samtidig med at etablere en ekstensiv kødproduktion. Denne form for omlægning og ekstensivering af landbrugsdriften repræsenterer en nytænkning, og projektet har derfor fokus på at dokumentere alle erfaringer i en drejebog til vidensdeling, til brug for andre aktører, der ønsker at omlægge eksisterende landbrugsjord og naturarealer til vildere natur med helårsgræsning. Erfaringer fra projektet kan ligeledes bruges som vidensgrundlag for hvordan lovgivning og støtteordninger kan anvendes og bør tilpasses for at skabe mest muligt biodiversitet på tidligere landbrugsjord.

Fonden har doneret 2.000.000 kr. frem til 31.12.25.