Naturprisen 2019

Naturpris til en vedholdende og kollektiv indsats for naturen

 

Fondens Naturpris på 200.000 kr. blev givet til Odderbæk Vandløbslaug for laugets omfattende og langvarige indsats for naturen i og omkring Odderbækken ved Give, et område på 3000 ha.

Odderbæk Vandløbslaug består af mere end 100 lodsejere, som ud fra en tillidsbaseret dialog med myndigheder, organisationer, universiteter og andre interessenter nu igennem 20 år har udviklet og forbedret naturforholdene i området. Fællesskabet og ønsket om at arbejde på tværs og med fuld åbenhed er en af de styrker og særkender, der karakteriserer Odderbæk Vandløbslaug.

I samarbejde med Københavns Universitet lavede lauget i 2002 en kollektiv naturplan, der siden har sat rammerne for laugets naturforbedrende projekter, og som binder naturen sammen på tværs af matrikelskel. Odderbæk Vandløbslaug har gennem en vedholdende og kollektiv indsats, der i 2020 kan fejre et 20-års jubilæum, gennemført et stort antal aktiviteter og projekter. Der er blevet lavet 49 naturplaner på bedriftsniveau, som har sikret et større naturindhold på de enkelte ejendomme. Lauget har etableret og oprenset 80 vandhuller og flere er på vej, og der er skabt 70 ha nye enge og overdrev.

Af hensyn til vandløbskvalitetet er der er lavet flere projekter som har forbedret vandkvaliteten i Odderbækken og dermed i Kulsø og hele Skjern Å-systemet. Et stort vådområdeprojekt på 140 ha er gennemført i samarbejde med Vejle Kommune efter Vandmiljøplan II, som det første projekt i Danmark, hvor det er lykkedes at skabe sammenhæng i naturen i et helt vandsystem fra kilde til udløb.

Samtidig med det store vådområdeprojekt har lauget etableret et græsningsselskab, der omfatter 180 ha og som skal sikre, at eksisterende og nye enge langs åen holdes lysåbne til gavn for naturen.

I samarbejde med Dansk Ornitologisk Forening har Odderbæk Vandløbslaug opsat 500 fuglekasser til forskellige hulrugende fuglearter. Som et led i laugets ønske om at arbejde på tværs af skel er lauget lige nu i færd med i samarbejde med Danmarks Jægerforbund at etablere et markvildtlaug, som også for jægere kan forbedre områdets værdi.

Odderbæk Vandløbslaug har gjort en meget stor indsats for at formidle aktiviteterne og naturen i området. Der er lavet et 37 km langt stisystem, kaldet ’Sporet ved Odderbækken’, så alle kan få del i resultaterne af laugets bestræbelser. I samarbejde med Thyregod menighedsråd har lauget bygget et udstillings- og madpakkehus ved Thyregodlund Præstegård. Her er der nu permanente udstillinger fra egnen og mulighed for aktuelle udstillinger og aktiviteter.

Halvdelen af Odderbækkens oplandsområde på 3000 ha består af marker i omdrift, mens den øvrige del er præget af egekrat, plantager og lysåbne naturtyper, især eng, overdrev og hede.

Ildsjælprisen 2019

15. Juni Fondens Ildsjælpris på 100.000 kr. blev givet til Henrik Bertelsen, Vejen, for hans vidtfavnende og langvarige indsats for naturforbedring i det åbne land.

Med Henrik Bertelsen har 15. Juni Fonden fundet en prismodtager, der såvel på egen jord som i fora og forsamlinger handler på naturens vegne. Driften på hans ejendom er bevidst rettet mod at øge naturværdien, og i organisationer og på konferencer er han en markant og ivrig talsmand for naturbevaring i landbrugslandet.

Henrik Bertelsen er en person, der peger på muligheder fremfor begrænsninger. Han har herigennem åbnet for tiltag omkring naturbevaring i det åbne land, der ellers anses for at være problematiske eller konfliktfyldte. Henrik Bertelsen kan med sin adfærd og optræden være et eksempel til inspiration for mange med interesse for naturen. Dette har Fonden gerne vil synliggøre og præmiere gennem tildelingen af Ildsjælprisen.

Henrik Bertelsen har taget initiativ til et lavbundsprojekt på sin ejendom med det formål at reducere udledningen af C02 samtidig med at forbedre naturtilstanden: Dette gør han ved at tage arealerne ud af drift og hæve vandstanden. Han gennemfører projektet i samarbejde med nabolodsejere, som han har fået med ind i projektet, og med Vejen Kommune. Arealerne afgræsses med kreaturer, og der er nu fundet orkidéer som et resultat af indsatsen.

Han har endvidere foretaget en række andre tiltag på ejendommen, der alle har til sigte at øge den biologiske diversitet på ejendommen, og som tjener som eksempler på, hvad landmænd lokalt kan gøre – og med begrænsede midler – for at forbedre naturindholdet i agerlandet.

Henrik Bertelsens rolle som formidler af de muligheder og det ansvar, landbruget har for at forbedre naturtilstanden i det åbne land, er herigennem markant og utvetydig. Herigennem har han været en helt central figur i den debat, der kører i øjeblikket omkring landbrugets rolle i natur- og klimasammenhænge.

Indstillingsskema til NaturprisenIndstillingsskema til Ildsjælprisen
Skemaerne åbnes som PDF. Indstillingen sendes som mail. Husk at få alle relevante oplysninger med.