15. Juni Fondens Naturpris 2019

Naturpris til en vedholdende og kollektiv indsats for naturen

 

Fondens Naturpris på 200.000 kr. blev givet til Odderbæk Vandløbslaug for laugets omfattende og langvarige indsats for naturen i og omkring Odderbækken ved Give, et område på 3000 ha.

Odderbæk Vandløbslaug består af mere end 100 lodsejere, som ud fra en tillidsbaseret dialog med myndigheder, organisationer, universiteter og andre interessenter nu igennem 20 år har udviklet og forbedret naturforholdene i området. Fællesskabet og ønsket om at arbejde på tværs og med fuld åbenhed er en af de styrker og særkender, der karakteriserer Odderbæk Vandløbslaug.

I samarbejde med Københavns Universitet lavede lauget i 2002 en kollektiv naturplan, der siden har sat rammerne for laugets naturforbedrende projekter, og som binder naturen sammen på tværs af matrikelskel. Odderbæk Vandløbslaug har gennem en vedholdende og kollektiv indsats, der i 2020 kan fejre et 20-års jubilæum, gennemført et stort antal aktiviteter og projekter. Der er blevet lavet 49 naturplaner på bedriftsniveau, som har sikret et større naturindhold på de enkelte ejendomme. Lauget har etableret og oprenset 80 vandhuller og flere er på vej, og der er skabt 70 ha nye enge og overdrev.

Af hensyn til vandløbskvalitetet er der er lavet flere projekter som har forbedret vandkvaliteten i Odderbækken og dermed i Kulsø og hele Skjern Å-systemet. Et stort vådområdeprojekt på 140 ha er gennemført i samarbejde med Vejle Kommune efter Vandmiljøplan II, som det første projekt i Danmark, hvor det er lykkedes at skabe sammenhæng i naturen i et helt vandsystem fra kilde til udløb.

Samtidig med det store vådområdeprojekt har lauget etableret et græsningsselskab, der omfatter 180 ha og som skal sikre, at eksisterende og nye enge langs åen holdes lysåbne til gavn for naturen.

I samarbejde med Dansk Ornitologisk Forening har Odderbæk Vandløbslaug opsat 500 fuglekasser til forskellige hulrugende fuglearter. Som et led i laugets ønske om at arbejde på tværs af skel er lauget lige nu i færd med i samarbejde med Danmarks Jægerforbund at etablere et markvildtlaug, som også for jægere kan forbedre områdets værdi.

Odderbæk Vandløbslaug har gjort en meget stor indsats for at formidle aktiviteterne og naturen i området. Der er lavet et 37 km langt stisystem, kaldet ’Sporet ved Odderbækken’, så alle kan få del i resultaterne af laugets bestræbelser. I samarbejde med Thyregod menighedsråd har lauget bygget et udstillings- og madpakkehus ved Thyregodlund Præstegård. Her er der nu permanente udstillinger fra egnen og mulighed for aktuelle udstillinger og aktiviteter.

Halvdelen af Odderbækkens oplandsområde på 3000 ha består af marker i omdrift, mens den øvrige del er præget af egekrat, plantager og lysåbne naturtyper, især eng, overdrev og hede.

15. Juni Fondens Ildsjælpris 2019

  1. Juni Fondens Ildsjælpris 2019 uddeles på Naturmødet i Hirtshals i maj 2020.
Indstillingsskema til NaturprisenIndstillingsskema til Ildsjælprisen
Skemaerne åbnes som PDF. Indstillingen sendes som mail. Husk at få alle relevante oplysninger med.