15. Juni Fondens Naturpris 2018

Naturpris til en særlig indsats for sjældne padder og smuk natur

 

Fondens store pris på 200.000 kr. blev givet til godsejer Peter Oxholm Tillisch, Rosenfeldt Gods, for hans langvarige og omfattende indsats for forbedring af naturforholdene på Knudshoved Odde.

 

Knudshoved Odde rummer en rig og særpræget natur og er beskyttet gennem udpegning som Natura 2000-område. Området har været kendt for en rig bestand af padder, og især den rødlistede klokkefrø har haft store ynglebestande tidligere. Markante tilbagegange i paddebestandene igennem 1980’erne gav anledning til starten på et langvarigt samarbejde mellem lodsejeren, godsejer Peter Tillisch, og det daværende Storstrøms Amt samt den lokale afdeling af Danmarks Naturfredningsforening.

 

På hele projektområdet, ca. 550 ha, er der siden 1990 oprenset og anlagt 52 vandhuller og småsøer, og der er indført skovgræsning på 75 ha og etableret 3 ha skovlysninger. På landbrugsjorden er 10 ha omlagt til vedvarende græs med kreaturgræsning. Flere projekter er under planlægning, herunder et nyt LIFE-projekt, der vil medføre udtag af al landbrugsjord syd for vejen mellem Knudsskov og Draget, i alt 270 ha.

 

Tiltagene har haft en stor naturforbedrende effekt, hvor særligt paddebestandene har haft stor gavn af indsatsen. Bestanden af klokkefrøer ligger nu på ca. 6-700 ynglende dyr og bestanden har spredt sig fra en koncentration på de yderste dele af Knudshoved Odde til nu at forekomme i hele området

 

Allerede i 1993 indgik Peter Tillisch en samarbejdsaftale omkring naturindsatsen med det daværende Storstrøms Amt (nu Vordingborg Kommune) og Danmarks Naturfredningsforening. Aftalen omfatter hele Knudshoved Odde fra Knudsskov i øst til spidsen af Knudshoved Odde mod vest, i alt 450 ha.

 

Knudshoved Odde er en central del i et internationalt naturbeskyttelsesområde i netværket af europæiske Natura 2000-områder, og Tillisch’ aktiviteter er et afgørende element omkring målopfyldelsen for handleplanen for Natura 2000-området – et ansvar som Vordingborg Kommune ikke har ressourcer til at løfte alene. Tillisch’s store indsats har endvidere givet grundlag for at gennemføre hele tre EU LIFE-projekter med det formål at skabe yderligere naturforbedring. Herigennem har hans aktiviteter bidraget til at hente internationale midler til indsatsen.

15. Juni Fondens Ildsjælpris 2018

Fondens Ildsjælpris på 100.000 kr. gik til dyreholder Michael Baun og hans hustru Bente Villadsen, Fanø, for deres langvarige og omfattende indsats for forbedring af hederne og kystnaturen på Fanø.

 

Michael Baun og Bente Villadsens indsats for naturen på Fanø rækker vidt. De står for naturplejen på mere end 400 ha plejekrævende natur og gennemfører rydning af tilvoksede og tilplantede områder. Deres indsats har bidraget til at skabe nye levesteder for sjældne arter, og de bekæmper invasive plantearter. Derigennem har Michael Baun og Bente Villadsen givet et stort bidrag til at forbedre og sikre vigtige levesteder for fåtallige plante- og dyrearter samt til at vedligeholde bevaringsværdige vestjyske biotoper og landskaber.

Fanø huser en helt unik natur i form af vidtstrakte heder og hedemoser i en mosaik med klitter og strandenge. Denne store variation af naturtyper giver livsgrundlag for en høj diversitet af dyr og planter, hvor flere arter er sjældne i Danmark. Tilgroning og tidligere tiders tilplantning har betydet, at de lysåbne områder gradvist forsvinder, og dermed forsvinder en række sjældne arter og den karakteristiske vestjyske kystnatur er dermed truet.  Michael Bauns dybe rødder på Fanø og han og hans hustrus interesse for naturen har skabt grundlaget for en stor og langvarig indsats, der er helt afgørende for at bevare og styrke Fanøs lyåbne heder og kystnatur.

Michael Baun og Bente Villadsen sørger for afgræsning af mere end 400 ha naturarealer med hjælp af 50 anguskvæg, 20 merinofår og 40 texelfår. Michael Baun er desuden involveret i flere projekter, der skal øge biodiversiteten på Fanø, som for eksempel anlæg af vandhuller til den sjældne strandtudse, egnede arealer for den meget fåtallige ensian-blåfugl samt projekter, der giver Michael Baun mere viden om naturpleje.

Michael Baun og Bente Villadsens store fortjeneste er, at de har skabt et stærkt samarbejde med Naturstyrelsen, Fanø og Esbjerg kommuner, Sydvestjysk Landboforening, landbrugsrådgivningen SAGRO og med Nationalpark Vadehavet.

Arealerne, som plejes af Michael Baun og Bente Villadsen, ligger i Natura 2000-området Vadehavet. Deres indsats har derfor stor betydning for handleplanen for det internationale naturbeskyttelsesområde i bestræbelser på at sikre områdets bevaringsværdige naturtyper, samt for den enestående natur i Nationalpark Vadehavet.

Indstillingsskema til NaturprisenIndstillingsskema til Ildsjælprisen
Skemaerne åbnes som PDF. Indstillingen sendes som mail. Husk at få alle relevante oplysninger med.