15. Juni Fondens nye naturpriser som en ekstra støtte til dansk natur

 

15. Juni Fonden stiftede i 2016 indstiftet to nye priser, der første gang blev uddelt den 17. januar 2017 i forbindelse med Plantekongressen i Herning. 15. Juni Fondens to priser, Naturprisen og Ildsjælprisen, går til lodsejere eller grupper af lodsejere, der gør en ekstra indsats for Danmarks natur.

 

I 2001 fastslog Wilhjelmudvalget, at kvaliteten af Danmarks natur og biodiversitet ikke tidligere havde været så ringe. Dette på trods af forbedret naturbeskyttelse gennem mange år. Naturens tilbagegang er nu godt 15 år senere stadig ikke stoppet, dette selvom der ydes en stor indsats fra bl.a. mange lodsejere, fonde og det offentlige. De centrale årsager var dengang og er i dag, at naturen ikke tænkes ind ved den intensive anvendelse samt det omfattende ophør af naturpleje i form af ekstensiv landbrugsdrift.

 

15. Juni Fondens bestyrelse vil bidrage til at vende naturens negative udvikling. Naturprisen støtter derfor en aktiv indsats for at bevare og forbedre Danmarks natur. Det kan ske gennem naturpleje, fx ekstensiv græsning, eller via varige forbedringer i kraft af naturgenopretning, forbedret naturbeskyttelse eller etablering af bedre sammenhæng mellem naturområder. Prisen kan også gå til projekter, der giver naturen fri udfoldelse.

 

15. Juni Fondens Naturpris 2016

15. Juni Fondens Naturpris 2016 gik til Hellerød Kær Naturplejeforening v/ formand Henrik Holm. Prisen gik til et projekt med en bemærkelsesværdig høj naturmæssig værdi. Det op mod 40 hektar store ekstremrigkær på Thyholm i Limfjorden rummer i dag mere end 150 forskellige arter af kærplanter i en mosaik af forskellige kærtyper.

Uden Naturplejeforeningens indsats ville kæret med dets rige naturindhold være helt eller delvist forsvundet. Nærmest i ”sidste øjeblik”, i 2005, igangsatte kærets lodsejere med Henrik Holm i spidsen en omfattende indsats, der siden har ført til genopretning og naturpleje af rigkæret.

I dag er omkring 25 lodsejere organiseret i Naturplejeforeningen, der manuelt har ryddet pilekrat og tagrør og igangsat græsning, så der i dag kan gå ca. 30 galloway-dyr i kæret. Områdets naturkvalitet er høj og fortsat stigende, ligesom der løbende arbejdes for mindre udvidelser af naturområdet.

Arbejdet med naturplejen støttes i dag også af foreningen ”Kærets Venner”, der for at deltage i opsynet med dyrene ud over forkøbsret til kød fra kvæget har fået lovning på motion og naturoplevelser. Projektet er således godt forankret i lokalområdet og blandt andet kan kød fra dyrene nydes på Tambohus Kro, der ligger som nabo til det værdifulde naturområde.

Det indgik i 15. Juni Fondens bedømmelse af projektet, at samarbejdet mellem Hellerød Naturplejeforening, Danmarks Naturfredningsforening og Struer Kommune har kørt forbilledligt. Samarbejdet kører under det fine motto: ”God natur skaber vi sammen”. Struer Kommune har ved indstilling af prisen pointeret: ”Hvis der var flere som Hellerød Kær Naturplejeforening og Henrik Holm, så ville den danske natur ikke være så trængt”.

15. Juni Fondens Ildsjælpris 2016

15. Juni Fondens Ildsjælpris 2016 gik til Ulrik Lund i Aars. Ulrik Lund har gennem mange år leveret et stort ulønnet og uegennyttigt arbejde for naturen i Himmerland og nordenfjords. Han har spillet en afgørende rolle for markante forbedringer af naturplejen i mere end 22 områder, der tilsammen dækker godt 1.000 hektar.

Ulrik Lund har som ildsjæl med sin indsats været med til at fastholde og øge Danmarks naturværdier ved at sikre afgræsning af betydelige dele af den truede lysåbne natur – enge, overdrev og strandenge – og ved at involvere landmænd, landboforeninger, kommuner og styrelser.

Ulrik Lund står også bag projektet ”Lån en ko”, hvor Kødkvægforeningen Himmerland har påtaget sig at udlåne 12 kreaturer i sæt af tre dyr til folk, der gerne vil starte egen besætning med naturgræsning. Dyrene er betalt af Naturstyrelsen, men projektet ville aldrig være blevet til noget, hvis ikke Ulrik Lund sørgede for det praktiske.

Ulrik Lund er en ægte ildsjæl, der igangsætter samarbejde mellem kødkvægforeninger, landboforeninger, dyrskuer og et netværk af fire kommuner. Han deler gerne ud af sin praktiske viden om naturpleje med rydning, hegning og afgræsning. Ulrik Lund er også formand for Naturpleje- og Hegningsnetværk Nordjylland.

Indstillingsskema til NaturprisenIndstillingsskema til Ildsjælprisen
Skemaerne åbnes som PDF. Indstillingen sendes som mail. Husk at få alle relevante oplysninger med.