Arboretet • Arboretvej 2 • 2970 Hørsholm • T 46 40 00 42 • info@15junifonden.dk
   

Saksfjed 

Foto: Søren F. Hansen

Saksfjed/Hyllekrog

I Fugleværnsfondens reservat Saksfjed/Hyllekrog på sydspidsen af Lolland ønsker vi at hæve vandstanden på engarealerne bage det høje dige ud mod Østersøen. Mere vand på engene vil give bedre levevilkår for ynglende vadefugle og ænder såsom vibe, rødben, skeand og gravand, og også rastende fugle vil have bedre fourageringsvilkår på deres træk sydpå om efteråret. Vandstandshævningen gennemføres efter nogle grundige forundersøgelser, bl.a. for at sikre, at naboarealerne ikke berøres. Princippet bag hævningen af vandstanden er at holde vinternedbøren tilbage på engarealerne i længere tid, end tilfældet er i dag. Der skal derfor etableres nogle stigbord, og en række dræn skal tilstoppes. Desuden bliver der udgravet et mindre vandhul og markvejen langs engene bliver sikret mod oversvømmelse. Projektet forventes at blive gennemført i løbet af efteråret og vinteren 2011 og 2012.

 På Naturdok.dk findes yderligere informationer.