Arboretet • Arboretvej 2 • 2970 Hørsholm • T 46 40 00 42 • info@15junifonden.dk
   

Højmoser Sjælland

  

Udarbejdelse af en EU Life ansøgning til genopretning af moser i region Sjælland

Naturgenopretning af højmoser er særdeles omkostningstung. Baseret på de begrænsede økonomiske ressourcer, står kommunerne overfor en stor opgave med implementering af Natura 2000-planerne. Der er brug for ekstern finansiering.  På den baggrund er der taget initiativ til at lave en fælles ansøgning til EU Life+ om naturgenopretning af sårbare og højtmålsatte moseområder indenfor Natura 2000-områder i region Sjælland.

En af moserne som er omfattet af projektet, er højmosen Horreby Lyng, der er beliggende på Falster i Guldborgsund Kommune.  I Horreby Lyng findes der stadig små partier med aktiv højmose med karakteristiske tørvemosearter som bl.a. rundbladet soldug. Mosen er præget af årtiers udnyttelse af tørv og de naturtyper der findes, er et resultat af den udnyttelse mosen har været genstand for. Mest fylder den birkedominerede habitatnaturtype  ”skovbevokset tørvemose”, men der er også partier med lyngdækket ”nedbrudt højmose”.

Det vurderes at et større EU Life+ naturgenopretningsprojekt vil kunne være med til at sikre denne mose for eftertiden.