Arboretet • Arboretvej 2 • 2970 Hørsholm • T 46 40 00 42 • info@15junifonden.dk
   

Anholt  

Pleje og genopretning af lavhede og klitnatur på Anholt ved rydning af vedpanter og invasive arter

Hvad er baggrunden for projektet? Anholt har en enestående natur og har en stor biologisk mangfoldighed. Ligesom mange andre steder er tilgroning én af de største trusler mod den lysåbne natur på øen. I perioden 1994-1996 gennemførte Århus Amt et LIFE-projekt, hvor dele af øen primært blev ryddet for Bjerg-Fyr. Efterfølgende er denne pleje blevet vedligeholdt af amtet og Norddjurs Kommune. Der er dog et stadig behov for en stor plejeindsats. Dette skyldes, at langtfra alle tilgroede områder blev ryddet ved det tidligere LIFE-projekt og, at der er kommet en del nye tilgroninger sidenhen.

Plejen på Anholt vil være dyr at udføre sammenlignet med andre naturområder, fordi laverne og vegetationen på store dele af den beskyttede natur ikke tåler, at man kører på arealerne. Endvidere vil der være store udgifter forbundet med bortskaffelse.

Det derfor være nødvendigt, at Norddjurs Kommune søger penge fra EU's LIFE-ordning til at pleje ca. 72,5 ha med klitnatur. Heraf er en helt del, såkaldt "prioriterede naturtyper", hvilket betyder, at de er særligt sjældne på EU-plan.

Projekt gennemføres i perioden 1.1.2013-31.12.2015.