Arboretet • Arboretvej 2 • 2970 Hørsholm • T 46 40 00 42 • info@15junifonden.dk
   

Stamme med svampe

Foto: Else Mikkelsen

VEDTÆGT for 15. Juni Fonden

NAVN

§ 1. Fondens navn er 15. Juni Fonden.

STIFTER

§ 2. Fonden er stiftet af Carl Valdemar Kähler.

HJEMSTED

§ 3. Fondens hjemsted er Gentofte kommune.

EGENKAPITAL VED OPRETTELSEN

§ 4. Egenkapitalen ved fondens oprettelse er kr. 260.000, som er indbetalt kontant.

FORMÅL

§ 5. Fondens formål er at virke til gavn for det danske samfund ved, alt efter fondsbestyrelsens nærmere bestemmelse,

a) at støtte kunst og kulturelle formål

b) at støtte forskning og uddannelse

c) at støtte humanitære og sociale formål

d) at medvirke til at sikre de danske landskabelige værdier og den danske flora og fauna

e) at medvirke til at der i Danmark opretholdes en rimelig balance mellem på den ene side jagtinteresser og på den anden side hensynet til dyrene i naturen, med tilbørlig hensyntagen til begge interesser.

Fondsbestyrelsen afgør i hvilket omfang og på hvilken måde de enkelte af de ovennævnte formål til enhver tid skal nyde fremme.

BESTYRELSEN

§ 6. Fonden ledes af en bestyrelse bestående af 3-5 medlemmer.

Bortset fra Lise og Valdemar Kähler er bestyrelsesmedlemmer valgt for 3 år. Genvalg kan finde sted. Ved indtrædende vakance i en valgperiode eller ved valgperiodens udløb vælges et nyt bestyrelsesmedlem af de øvrige bestyrelsesmedlemmer inclusive eventuelt samtidigt fratrædende bestyrelsesmedlemmer, idet mindst 2/3 af disse skal tiltræde valget.

Bestyrelsen sammensættes således:

a) Ved stiftelsen af fonden indtræder Valdemar Kähler i bestyrelsen.

Valdemar Kähler har sæde i bestyrelsen så længe han ønsker.

b) Ved stiftelsen af fonden indtræder ligeledes Lise Kähler i bestyrelsen.

Lise Kähler har sæde i bestyrelsen så længe hun ønsker.

c) Et tredje bestyrelsesmedlem skal være en anerkendt jurist.

Ved fondens stiftelse udpeger Lise og Valdemar Kähler det første bestyrelsesmedlem i henhold til § 6 c) for 3 år, jfr. ovenfor.

d) Så længe både Lise og Valdemar Kähler har sæde i fondsbestyrelsen skal der vælges yderligere mindst ét bestyrelsesmedlem. Ved fondens stiftelse udpeges i medfør af nærværende bestemmelse ét bestyrelsesmedlem af Lise og Valdemær Kähler for 3 år, jfr. ovenfor.

Når både Lise og Valdemar Kähler er udtrådt af fondsbestyrelsen skal der, blandt det antal bestyrelsesmedlemmer som bestyrelsen måtte vælge i henhold til § 6, stk. 1, til enhver tid i bestyrelsen være en fremtrædende økonom eller forretningsmand og en anerkendt kapacitet inden for et eller flere af de områder der er anført i formålsparagraffens punkter d) og e), foruden at det ved besættelse af eventuelle yderligere bestyrelsesposter bør tilstræbes at indvælge personer med indsigt inden for et eller flere af de i vedtægtens § 5 a) – c) nævnte områder.

§ 7.

a) Fondsbestyrelsen vælger blandt sine medlemmer en formand og en næstformand.

I tilfælde af formanden forfald varetager næstformanden formanden funktioner.

Formandens stemme er ikke udslagsgivende i tilfælde af stemmelighed.

Så længe Lise og Valdemar Kähler er medlemmer af fondsbestyrelsen skal Valdemar Kähler være formand og Lise Kähler næstformand. Udtræder Lise eller Valdemar Kähler af bestyrelsen skal den anden af dem være formand.

b) Fondsbestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 2/3 af bestyrelsesmedlemmerne er til stede.

c) Bestyrelsen træffer beslutning ved simpelt flertal, medmindre andet særligt er anført i vedtægten.

d) Møder i fondsbestyrelsen indkaldes skriftligt af fondens formand med mindst 8 dages varsel med angivelse af dagsorden. Om spørgsmål der ikke er angivet i dagsordenen kan der ikke træffes beslutning på et bestyrelsesmøde medmindre hele bestyrelse er til stede og samtykker heri.

Bestyrelsesmøder skal afholdes mindst 2 gange årligt, og i øvrigt når dette efter formandens skøn er nødvendigt eller kræves skriftligt af et bestyrelsesmedlem.

e) Over forhandlingerne i bestyrelsen skal der føres en protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

f) Bestyrelsens medlemmer oppebærer et vederlag der fastsættes under hensyn til hvervets art og arbejdets omfang.

TEGNINGSREGEL, STEMMERET

§ 8. Fonden tegnes af formanden sammen med 2 andre bestyrelsesmedlemmer eller af næstformanden sammen med 2 andre bestyrelsesmedlemmer.

Stemmeret på fondens aktier udøves på fondens vegne af bestyrelsesformanden, eller af den som fondsbestyrelsen i stedet måtte bemyndige hertil.

FONDENS KAPITAL

§ 9.

a) Fondens kapital er opdelt i bunden og disponibel kapital.

b) Fondens bundne kapital består af:

1. Fondens egenkapital ved stiftelsen.

2. De aktiver som efter stiftelsen tilfalder fonden som arv eller gave, medmindre arvelader eller gavegiver har bestemt at aktiverne skal anvendes til uddeling.

3. De aktiver der modsvarer overskud, som af bestyrelsen er henlagt til den bundne kapital.

4. Hvad der træder i stedet for de under 1. – 3. nævnte aktiver.

Den bundne kapital må kun benyttes t uddelinger eller overføres til disponibel kapital, såfremt 2/3 af hele fondsbestyrelsen stemmer herfor og fornødent myndighedssamtykker foreligger.

c) Fondens bundne og disponible kapital anbringes og omanbringes efter bestyrelsens skøn, under iagttagelse af de til enhver tid herom gældende lovregler og regler fastsat i henhold hertil.

d) Beslutning om uddeling af den disponible kapital træffes af fondsbestyrelsen ved simpelt stemmeflertal.

Bestyrelsen beslutter ligeledes ved simpelt stemmeflertal i hvilket omfang årets indtægter skal benyttes til uddelinger eller tillægges henholdsvis den disponible kapital eller den bundne kapital, dog under iagttagelse af de til enhver tid herom gældende lovregler samt regler fastsat i henhold til.

ANVENDELSE AF OVERSKUD

§ 10. Fondens overskud skal anvendes i overensstemmelse med fondens formål, jfr. § 5.

REVISION

§ 11. Fondens regnskaber revideres af en eller flere statsautoriserede revisorer der vælges af fondsbestyrelse.

REGNSKABSÅR

§ 12. Fondens regnskabsår er kalenderåret.

VEDTÆGTSÆNDRINGER

§ 13. Til vedtægtsændringer, herunder beslutning om opløsning eller fusion, kræves, udover fornøden myndighedsgodkendelse, tiltrædelse af mindst 2/3 af samtlige bestyrelsesmedlemmer.

Som stifter:

København, den 15. juni 1991

Carl Valdemar Kähler

[V. Kähler]

I bestyrelsen:

Helene Kähler Hjenner

Hans Jørgen Rasmussen

Niels Heering

Lise Kähler