15. Juni Fondens Naturpris 2020

Fondens Naturpris på 200.000 kr blev givet til Martin Sandager, Grindsted, for en ambitiøs, målrettet og meget omfattende indsats for at genskabe en værdifuld hedemosenatur i Kragelund Mose ved Grindsted.

Martin Sandager har for egne midler påbegyndt et ambitiøst naturforvaltningsprojekt med det formål at genskabe en lysåben hedemose med værdifuld og sjældne planter og sommerfugle. Han erhvervede i 2015 3,5 ha i Kragelund Mose og har siden da gjort en stor indsats for at genskabe den lysåbne mose. Siden 2015 har han for egne midler opkøbt yderligere mosearealer, så han i dag selv ejer omkring 40 ha. Gennem dialoger med ejere af mosens øvrige lodder er det lykkedes ham at samle et areal på 62 ha til rydning, hegning og afgræsning.

Han har stor fokus på de særlige naturværdier i Kragelund Mose, og han målretter sin naturpleje derefter, i samråd med Vejen Kommune og med SAGRO. Formålet er at genskabe større lysåbne områder med fattigkærsvegetation og øge bestanden af de sjældne otteradet ulvefod, klokke-ensian og mose-randøje, samt højne biodiversiteten for fugle, padder og krybdyr i området.

Martin Sandagers arbejde med at etablere helårsgræsning som forsøg på at skabe et ekstensivt og holdbart plejeprogram kan være banebrydende for indsatsen for den trængte biodiversitet i tilsvarende områder. Hans initiativer har inspireret flere af de øvrige lodsejere i Kragelund Mose til at deltage i hans indsats for naturretableringen og -plejen i mosen.  Det er Martin Sandagers mål gradvist at inddrage flere og flere arealer i Kragelund Mose, både gennem egne opkøb og gennem samarbejder med flere lodsejere.

Der er opsat informationsskilte om aktiviteterne i Kragelund Mose og der afholdes naturvandringer, som er åbne for alle interesserede. Informationsaktiviteterne har til formål at udbrede kendskabet og baggrunden for aktiviteterne i mosen og give lokale mulighed for at besøge områder af mosen, som til dagligt ikke er tilgængelige.

Martin Sandagers indsats og initiativer er således med til at sikre bestandene af meget sjældne plante- og dyrearter i området samt at give biodiversiteten et væsentligt løft. Derved er hans indsats særdeles eksemplarisk og inspirere mange lodsejere landet over til at hjælpe biodiversiteten på deres egne arealer.

Ildsjælprisen 2020

Ildsjælprisen 2020 på kr. 100.000,- blev givet til Biologisk Forening for Nordvestjylland for foreningens langvarige indsats for naturen i Nordvestjylland.

Modtageren af 15. Juni Fondens Ildsjælpris, Biologisk Forening for Nordvestjylland (BFN), har gennem de sidste 50 år ydet en betydelig indsats for naturen i Nordvestjylland og for at formidle og sætte fokus på naturen. BFN har igennem disse mange år iværksat omfattende foreningsmæssige aktiviteter og initiativer, alene og i samarbejde med blandt andre Thisted Kommune, Naturstyrelsen og Nationalpark Thy.

I 2019 oprettede BFN i samarbejde med Thisted Kommune en naturklub for børn i alderen 6-12 år. BFNs Naturklub har til formål at give børn oplevelser i naturen og er en selvstændig junioraktivitet under BFN. BFN’s naturkurser (tidligere BFN’s naturskole) har eksisteret siden 1975 og afholder hvert år en række aftenskolekurser som omhandler emner indenfor natur, naturhistorie, kulturhistorie, geologi mv. med afsæt i naturen og landskabet i lokalområderne Thy, Hanherred og Mors.

BFN bidrager aktivt til naturplejeopgaver i Nordvestjylland, og foreningen tager ofte del i overvågningen af planter og dyr, hvilket er af stor betydning for myndighedernes mulighed for at gennemføre målrettet naturpleje. Indsamling af naturdata har fra foreningens opstart i 1970 været en væsentlig del af BFN’s aktiviteter. BFN’s medlemmer har deltaget i flere Atlas-projekter, herunder om ynglefugle, padder og krybdyr, svirrefluer, dagsommerfugle, planter, ferskvandsfisk og svampe.

BFN har sin egen forlagsvirksomhed og har oprettet Naturens Besøgsvenner, hvor frivillige overvåger bestande af sjældne planter i Nationalpark Thy. BFN har desuden taget initiativ til gennemførelse af naturplejeprojekter, såvel selvstændigt som i samarbejde med andre aktører.

BFN er repræsenteret i Brugerrådet for Naturstyrelsen Thy, Nationalparkrådet og bestyrelsen under Nationalparkfond Thy, Det grønne Råd i Thisted Kommune, Det grønne Råd i Morsø Kommune, samt det Lokale naturråd for Thisted og Morsø kommune (jan-juli 2018).

Indstillingsskema til NaturprisenIndstillingsskema til Ildsjælprisen
Skemaerne åbnes som PDF. Indstillingen sendes som mail. Husk at få alle relevante oplysninger med.