Arboretet • Arboretvej 2 • 2970 Hørsholm • T 46 40 00 42 • info@15junifonden.dk
   

Naturprismodtager Peter Oxholm Tillisch sammen med Helene Kähler Hjenner. Foto. Steffen Brøgger-Jensen.

Naturpris til en særlig indsats for sjældne padder

Fondens store pris på 200.000 kr. gives til godsejer Peter Oxholm Tillisch, Rosenfeldt Gods, for hans langvarige og omfattende indsats for forbedring af naturforholdene på Knudshoved Odde.

Knudshoved Odde rummer en rig og særpræget natur og er beskyttet gennem udpegning som Natura 2000-område. Området har været kendt for en rig bestand af padder, og især den rødlistede klokkefrø har haft store ynglebestande tidligere. Markante tilbagegange i paddebestandene igennem 1980’erne gav anledning til starten på et langvarigt samarbejde mellem lodsejeren, godsejer Peter Tillisch, og det daværende Storstrøms Amt samt den lokale afdeling af Danmarks Naturfredningsforening. 

På hele projektområdet, ca. 550 ha, er der siden 1990 oprenset og anlagt 52 vandhuller og småsøer, og der er indført skovgræsning på 75 ha og etableret 3 ha skovlysninger. På landbrugsjorden er 10 ha omlagt til vedvarende græs med kreaturgræsning. Flere projekter er under planlægning, herunder et nyt LIFE-projekt, der vil medføre udtag af al landbrugsjord syd for vejen mellem Knudsskov og Draget, i alt 270 ha. 

Tiltagene har haft en stor naturforbedrende effekt, hvor særligt paddebestandene har haft stor gavn af indsatsen. Bestanden af klokkefrøer ligger nu på ca. 6-700 ynglende dyr og bestanden har spredt sig fra en koncentration på de yderste dele af Knudshoved Odde til nu at forekomme i hele området

 Allerede i 1993 indgik Peter Tillisch en samarbejdsaftale omkring naturindsatsen med det daværende Storstrøms Amt (nu Vordingborg Kommune) og Danmarks Naturfredningsforening. Aftalen omfatter hele Knudshoved Odde fra Knudsskov i øst til spidsen af Knudshoved Odde mod vest, i alt 450 ha.